Thông tư 01/2020/TT-BGTVT

Thứ Tư, 26/02/2020, 11:13 GMT+7

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15  tháng 3 năm 2020. Bãi bỏ Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải và Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

Chi tiết tham khảo đường link dưới đây:

http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/VBPL.aspx?node=VB&item=78