THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LẦN 2 NĂM 2019

Thứ Ba, 23/07/2019, 15:14 GMT+7

           CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 328/TB-CVHHĐN                                                                                 Đồng Nai, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

            Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai xin thông báo tuyển dụng viên chức, như sau:

            1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí việc làm Theo dõi thi hành pháp luật: 02 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm An toàn – An ninh hàng hải: 02 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Tổ chức – Nhân sự: 01 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Văn thư – Lưu trữ: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: từ ngày 25/7/2019 đến ngày 25/8/2019 (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ: 02513.832134 hoặc truy cập vào website: http://cangvuhanghaidongnai.vishipel.net/

 

                                      Đồng Nai, ngày 23 tháng 7 năm 2019

                                         GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                                          Nguyễn Viết Trọng